Jai Jagadisha Hare

Anand Matha : Kesava Jai Jagadisha hare extended Dasavtara stotra

Youtube Link : Jai Jagdish Hare – Hemant Kumar & Geeta Dutt

hare muraare
hare muraare madhu kaitabha haare
gopaala govinda mukunda shaure
hare muraare madhu kaitabha haare
gopaala govinda mukunda shaure
pralaya payodhijaale,
dhrutavanasi vedam
vihitavahitra charitram akhedam

keshava,
dhrita meena shareera, (Matsaya Avatara)
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava,
dhrita meena shareera,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

Kshhitirati vipulatare, 
tava tishtati prushte (Kachhapa Avatara)
dharani dharana kina chakara garishte

Keshava, 
dhrita kachchapa rupa, jaya jagadisha hare
ae ae ae
keshava,
dhrita kachchapa shareera,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

Vasati dashana shikhare, 
dharani tava lagna (Varaha Avatara)
hashini kalanka kaleva nimagna
Keshava, 
dhrita shukara rupa, jaya jagadisha hare

ae ae ae
keshava,
dhrita shukara shareera,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

Tava kara kamala vare, 
nakham adbhuta shrungamdalita (Nara Hari Avatara)
hiranya kashipu tanu bhrungam
Keshava, 
dhrita nara hari rupa, 
jaya jagadisha hare
ae ae ae

keshava,

dhrita Nara Hari shareera,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

chalaayasi wikramane,
balimadbhuta waamana (Vaamana Avatara)
padanakha nira janita janapawana
keshava,
dhrita wamana roopa,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
jai jagadish hare

keshava,
dhrita waamana roopa,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

Kshhatriya rudira maye, 
jagad-apagata papam (Parasurama Avatara)
snaayasi payasi shamita bhava tapam
Keshava, 
dhrita bhrugu pati rupa, jaya jagadisha hare

keshava,
dhrita bhrgupati roopa,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

vitarasi dikshu rane, (Aaj ka Mla I mean ram avatara)
dikpatikamaniyam
dashamukha mouli balim ramaniyam
keshava,
dhrita rama shareera,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
jai jagadish hare

keshava,
dhrita rama shareera,
jai jagdish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

Vahasi vapushi vishade, 
vasanam jaladabham (Kisan Avatara)
hala hati bhiti milita yamunabham
Keshava, 
dhrita hala dhara rupa, jaya jagadisha hare

keshava,
dhrita Hala dhara shareera,
jai jagdish hare
jai jagadish hare
ae ae ae
keshava

nindasi yajnyavide rahaha shrutijatam (Buddha Avatara)
sadaaya hrudaaya darshita pashughaatam
keshava,
dhrita buddha sharira,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
jai jagadish hare

mlechcha nivaha nidhane kalaayasi kara vaalam (Kalki Avatara)
dhumaketumiwa kimapi karalam

keshava,
dhrita kalki shareera,
jai jagadish hare
jai jagadish hare
jai jagadish hare
jai jagadish hare

keshava,
dhrita buddha shareera,
jai jagidish hare
ae ae ae

keshava,
dhrita kalki shareera,
jai jagdish hare
ae ae ae

vedan uddharate, 
jagan-nivahate, 
bhugolam ud-bibhrate
daityam darayatem balim chalayate, 
kshatra kshayam kurvate
poulasyam jayate, 
halam kalayate, 
karunyam atanvate
mlechchan murchayate, 
dashakruti krute, 
Krushnaya tubhyam namaH ..

In the raging seas of aeon-end, You effortlessly hold the Veda like a steady ship/ O the Fish-incarnate Keshav, O Jagadish, O Hari, hail to thee.

Wondrous Vamana, You deceive the demon Bali with mighty steps/ O Vaman-incarnate–.
Urged by the dikpalas, You hurl the ten heads of Ravana as pleasant offerings to the skies/ O Ram-incarnate—.
Moved by compassion, You reject the Vedic rites of animal sacrifice, O Buddha-incarnate— Hail to thee ..

2 thoughts on “Jai Jagadisha Hare

  1. Pingback: Geeta and the Supreme Godhead I – Baby and the Cowherd – Arjuna The Victor

  2. Pingback: Krishna-Arjuna Friendship – Part 3 – Arjuna The Victor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s